ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

ΔΕΚΑ ΣΟΥΗΔΕΣ ΚΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΚΟΥΡΟΥΣ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ

Η ιδιόμορφη ρατσιστική κάστα της Άγκυρας, μέλος του ΝΑΤΟ και υποψήφια εισόδου στην Ε.Ε. ζητά 10 Σουηδές κόρες και 10 Σουηδούς Κούρους ως ομήρους για την έγκριση της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Θα τους κρατήσουν στην Άγκυρα αν η Σουηδία συνεχίζει να υπερασπίζεται τις κόρες και τους κούρους της Κουρδίας.

Οι Βαράγκοι της Σουηδίας, Βαράγκοι ήταν το Βυζαντινό τους όνομα αντέδρασαν. Δεν πρόκειται να υποχωρήσουν, να μειώσουν, να υποβαθμίσουν τις πολιτισμικές, ηθικές σταθερές τους ούτε να ευτελίσουν την χώρα τους. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Στόλτενμπεργκ που ανέλαβε διαμεσολαβητικό ρόλο βρέθηκε μπροστά στην εξέγερση των γυναικών της Νορβηγίας που εκτός των άλλων κινούμενες από Βαραγκική αλληλεγγύη εξεγέρθησαν.

Η προώθηση όμως της Τουρκοποίησης, των ηθών, των αρχών, των αξιών, “η Τουρκοποίηση του ΝΑΤΟ” με μεγάλη θρασύτητα επεκτείνεται και προς τις Η.Π.Α. όπου διατυπώνονται ανάλογα αιτήματα προς τα ώτα του Μπλίνκεν. Εκεί ήταν άμεση η αντίδραση των Πολιτειών της Καλιφόρνιας, του Τέξας, της Φλώριδας παρ΄όλεςς τις μεταξύ τους διαφορές. Σε αυτό βρέθηκαν ενιαίες, ενωμένες. Ο Μπλίνκεν και η καθυστερημένη απαρχαιωμένη γραφειοκρατία του Αμερικανικού ΥΠΕΞ εξεπλάγησαν, τα βρήκαν σκούρα.

Η εδώ γνωστή “πέμπτη φάλαγγα” και οι επιφανής τηλεοπτικά εκπρόσωποι της “πολιτικοί, πανεπιστημιακοί” θεωρούν “εθνικιστική” την στάση των Σουηδών και των Πολιτειών των Η.Π.Α..

Τι θα γίνει να δώσουν και από δέκα παιδιά” δηλώνουν. “Θα το κάνουν για την ειρήνη με τον Τουρκικό λαό”.

Κάτω από την Ακρόπολη σε Μαρμάρινες Στήλες έχει επιγραφές της Οθωμανικής περιόδου του 1510 – 1550. “Ήρθαν να πάρουν τα παιδιά” γράφουν.

Το Παιδομάζωμα εκτός των άλλων θα καθορίζει τις σχέσεις των μελών στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ.

Αυτά γράφουν στην Ελλάδα, πρέπει να πουν οι εκπρόσωποι μας, στην προσεχή σύνοδο του ΝΑΤΟ.

Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Αιξωνή, Μάρτιος 23

 

MICHALIS CHARALAMPIDIS

TEN SWEDISH KORES AND TEN KOUROI THAT THE TURKS DEMAND FROM SWEDEN

The peculiar racist caste of Ankara, a member of NATO and a candidate for entry into

EU asks for 10 Swedish Kores and 10 Swedish Kouroi as hostages in exchange for the ratification of Sweden's accession to NATO. They will be held in Ankara if Sweden continues to defend the daughters and sons of Kurdia.

The Varangians of Sweden, Varangians was their Byzantine name, reacted. Neither are they going to retreat, reduce, demode their cultural, moral constants, nor will they trivialize their country. The Secretary General of NATO Stoltenberg, who assumed a mediating role faced the rebellion of the women of Norway, who among others, were moved by Varangian solidarity and revolted.

However, the promotion of Turkification, morals, principles, values, "the Turkification of NATO" brazenly extends to the U.S.A. where similar requests are made to Blinken. There was an immediate reaction from the States of California, Texas, Florida despite their mutual differences. In this they found themselves unified, united. Blinken and the antiquated bureaucracy of the U.S. State Department were surprised, they found the going pretty rocky.

The here-known "fifth phalanx" and its prominent television representatives "politicians, academics" consider the attitude of the Swedes and the United States as "nationalist".

"What’s going to go wrong if they hand over ten children" they declare. "They will do it for peace with the Turkish people".

Under the Acropolis on Marble Columns there are inscriptions from the Ottoman period of 1510 – 1550. "They came to abduct the children" is inscribed on them.

The Paidomazoma will, among other things, determine the relations of the NATO members.

Our representatives must say at the next summit of NATO, this is what is discussed in Greece.

Michalis Charalampibis

March  2023