Με σκοπό την εκπόνηση Μελέτης Σκοπιμότητας που αφορά τη σύσταση Παρατηρητηρίου Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) για τη Μαύρη Θάλασσα συμπράττουν το Δίκτυο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Μαύρης Θάλασσας (Sustainable Development Solutions Network Black Sea - SDSN Black Sea), μέσω του ΑΠΘ, το οποίο φιλοξενεί το Δίκτυο, και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Ρωσίας (Financial University under the Government of the Russian Federation - FinU).

Στις 13 Δεκεμβρίου 2019, κατά τη διάρκεια της 41ης Συνάντησης του Συμβουλίου του BSEC (Black Sea Economic Cooperation), στο οποίο συμμετείχαν οι Υπουργοί Εξωτερικών των κρατών – μελών του BSEC, υποστηρίχθηκε η παρουσίαση και ίδρυση ενός Παρατηρητηρίου Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης για την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας μίας βάσης δεδομένων και ενός Κέντρου Βέλτιστων Πρακτικών αναφορικά με την επίτευξη των ΣΒΑ. Τα μέλη του Συμβουλίου επισήμαναν ότι το εν λόγω έργο είναι υψηλής προτεραιότητας για την περιοχή.

Το έργο αποσκοπεί στην εκτενή μελέτη των διάφορων πτυχών που απαιτούνται να αναλυθούν πριν από τη δημιουργία ενός κεντρικού Παρατηρητηρίου ΣΒΑ για τη Μαύρη Θάλασσα, προκειμένου να ιδρυθεί με επιτυχία και να λειτουργήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να υποστηρίζει την επίτευξη των στόχων του Δικτύου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Μαύρης Θάλασσας.

Ειδικότερα, ο σκοπός του έργου μπορεί να αναλυθεί στους ακόλουθους άξονες, τους οποίους θα εξετάσει η Μελέτη Σκοπιμότητας:

1.Προσδιορισμός των πηγών των δεδομένων για την κάλυψη των περιοχών που θα εξετάζονται από το Παρατηρητήριο.

2.Σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής της βάσης δεδομένων του Δικτύου.

3.Καθορισμός των απαιτούμενων διαδικασιών και των αλγορίθμων για την επεξεργασία των δεδομένων.

4.Περιγραφή της διοικητικής υποδομής και των διαδικασιών του Παρατηρητηρίου.

5.Ανάλυση της οικονομικής βιωσιμότητάς του.

6.Εκπόνηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου για την ίδρυση και την πρώτη περίοδο λειτουργίας του Παρατηρητηρίου.

Η εναρκτήρια συνάντηση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις αρχές Ιουνίου 2020, με τη συμμετοχή επιστημόνων και από τα δύο Πανεπιστήμια. Το έργο ενθαρρύνει την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και των συμμετεχόντων Πανεπιστημίων. Η επιτυχής ολοκλήρωσή του με συνεργατικό τρόπο θα συμβάλει στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης για την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

Το Δίκτυο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Μαύρης Θάλασσας υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ, ενώ η εκπόνηση της Μελέτης Σκοπιμότητας χρηματοδοτείται από τον Οργανισμό για την Οικονομική Συνεργασία της Μαύρης Θάλασσας (BSEC).

Η διάρκεια του έργου ανέρχεται σε δέκα (10) μήνες. Διαχειριστής του έργου για το ΑΠΘ είναι ο Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Αν. Καθηγητής Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, και για το FinU ο Διευθυντής του Κέντρου Περιφερειακής Οικονομίας και Διυπηρεσιακών Σχέσεων (Center of Regional Economy and Interbudgetary Relations) του Οικονομικού Πανεπιστημίου, Δρ. Pavel Stroev.